گزارش تصویری از دوشنبه بازار شفت
گزارش تصویری از دوشنبه بازار شفت
دوشنبه بازار شفت یکی از مهمترین رویدادهای هفتگی این شهرستان محسوب می شود؛ رویدادی که سالهاست همه هفته برگزار می گردد.

این بازار همه هفته و طی روزهای دوشنبه در شهرستان شفت دایر می شود.