ریاست جدید بیمارستان رسالت ماسال طی روزهای آتی معرفی خواهد شد.

رئیس جدید بیمارستان رسالت ماسال طی روزهای آتی معرفی خواهد شد.

بر اساس این خبر یکی از پزشکان برجسته و خوشنام دانشگاه علوم پزشکی مدیریت بیمارستان رسالت ماسال را برعهده خواهد گرفت.
پیشتر دکتر نسبیه یوسفیان به صورت همزمان مدیریت شبکه بهداشت و بیمارستان ماسال را بر عهده داشت.

فرد مسعود سابقه ریاست بیمارستان ماسال ( اولین رییس پس از افتتاح ) ، ریاست بیمارستان صومعه سرا و معاونت اداری مالی دانشگاه بین‌الملل انزلی را نیز در کارنامه دارد.