این قسمت از برنامه در روستا به سراغ مردم تاسکو از شهرستان ماسال رفته ایم.

  • نویسنده : علی مرادنیا