گفتگو با حسن محمدیاری نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال
گفتگو با حسن محمدیاری نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال از نحوه ورود به انتخابات و پیروزی در ان می گوید.

حسن محمدیاری برادر کوچکتر بهمن محمدیاری نفر پیروز انتخابات مجلس تالش در یازدهمین دوره برگزاری آن بوده است، او در این گفتگو که برای نخشتین بار پس از پیروزیش در انتخابات انجام داده به زوایای مختلف و حواشی پیرامون پیروزی خود در انتخابات گفته است.