عامل حمله به حیوانات در گیله سرای ماسال پلنگ یا خرس نبوده است!
عامل حمله به حیوانات در گیله سرای ماسال پلنگ یا خرس نبوده است!

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان ماسال: اتفاقات رخ داده برای دامها در منطقه گیله سرای ماسال  حاصل حمله پلنگ یا خرس نبوده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان ماسال: اتفاقات رخ داده برای دامها در منطقه گیله سرای ماسال  حاصل حمله پلنگ یا خرس نبوده است.

زراعتی افزود: تا کنون همکاران ما نشانه ای از وجود پلنگ یا خرس در این منطقه را نیافته اند.

وی گفت: در پی اعلام این خبر همکاران و کارشناسان ما به محل حاضر شدند و محیط را بررسی نمدند، اما با این حال هیچ نشانه ای از اینکه حیوانی نظیر خرس یا پلنگ چنین اقدامی را صورت داده باشد نیافتند.

او در ادامه افزود: علی رغم عدم کشف نشانه ای آشکار از رد پای حیوانات وحشی، همکاران ما با شلیک تیر هوایی به جهت هدایت احتمالی حیوانات درنده به سمت کوهستان اقدا کردند.

این در شرایطی است که طی روزهای گذشته چند راس دام در منطقه گیله سرای ماسال با حمله حیوانات وحشی تلف شده اند.