نمایندگان تالش همه چیز را فدای امتیازات جزئی کرده اند
نمایندگان تالش همه چیز را فدای امتیازات جزئی کرده اند

میلاد علیزاده مدیر مسئول وبسایت کادوس نیوز می گوید نمایندگان فعلی و گذشته تالش، ماسال و رضوانشهر در طی سی سال گذشته این مناطق را از توسعه باز داشته است.

میلاد علیزاده مدیر مسئول وبسایت کادوس نیوز می گوید نمایندگان فعلی و گذشته تالش، ماسال و رضوانشهر در طی سی سال گذشته این مناطق را از توسعه باز داشته است.
این فعال رسانه ای در نشست سالانه به مناسب روز خبرنگار با اعضای تحریره کادوس ضمن قدردانی از تلاشهای آنان گفت: متاسفانه منطقه ماسال، تالش و رضوانشهر توسعه با برنامه ای را تجربه نکرده و توسعه آن به صورت تصادفی بوده است.
او همچنین با انتقاد از فرصت سوزی ها توسط نمایندگان مختلف تالش، در دوران مختلف افزود: بسیاری از این نمایندگان امتیازات بزرگ را قربانی دریافت امتیاز های کوچک و پیش پا افتاده ای از وزرا کرده اند، برای مثال خبر دارم که یکی از این نمایندگان برای انتصاب خواهرزاده همسرش در صندوق سرمایه گذاری شستا تمامی کپن های منطقه را نزد وزیر سوزاند.
علیزاده افزود: تاثیر نماینده در توسعه مناطقی همچون ماسال، رضوانشهر و تالش بسیار زیاد است اما در طول سالیان متمادی تمامی این افراد منطقه را درگیر مسائل روزمره کرده و هیچ چشم اندازی را برای آن ترسیم نکرده اند.
مدیر کادوس نیوز در پایان گفت: سال گذشته سال بسیار دشواری برای رسانه ها بوده اما همه می دانیم رسانه ها امروز بخش اساسی از زندگی مردم هستند؛ امیدواریم رسانه ها برای گسترش آگاهی بکوشند.