نسیبه یوسفیان مجددا سرپرست بیمارستان رسالت ماسال شد!
نسیبه یوسفیان مجددا سرپرست بیمارستان رسالت ماسال شد!

دکتر نسیبه یوسفیان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماسال به صورت همزمان به عنوان سرپرست بیمارستان رسالت معرفی شد.

دکتر نسیبه یوسفیان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماسال به صورت همزمان به عنوان سرپرست بیمارستان رسالت معرفی شد.

پیشتر دکتر فرد مسعود به مدت چند ماه عهده دار این سمت در شهرستان ماسال بود اما به دلیل قبولی در مقطع تخصص از این بیمارستان رفت.

یوسفیان پیش از این نیز در اتفاقی مشابه به صورت همزمان سرپرستی بیمارستان رسالت ماسال و مدیریت شبکه بهداشت این شهرستان را عهده دار بوده است.