نامزدی احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری 1400 قطعی است!
نامزدی احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری 1400 قطعی است!

محمود احمدینژاد بار دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام خواهد کرد.

محمود احمدینژاد رئیس جمهور پیشین ایران، در سال 1400 برای ریاست جمهوری ثبت نام خواهد کرد.

گفته می وشد اگر او نتواند بار دیگر صلاحیت خود را از شورای نگهبان کسب نماید از یک فرد نزدیک به جریان خود حمایت خواهد کرد.

این در شرایطی است که هم اکنون بخش قابل توجهی از مجلس فعلی از نزدیکان به محمود احمدینژاد تشکیل شده است.