محمد کاتوزی مجددا شهردار ماسال می شود
محمد کاتوزی مجددا شهردار ماسال می شود

سرانجام و پس از کش وقوسهای فراوان در پی انتخاب شهردار ماسال، محمد کاتوزی بار دیگر نامزد نهایی شهرداری ماسال خواهد بود.

سرانجام و پس از کش وقوسهای فراوان در پی انتخاب شهردار ماسال، محمد کاتوزی بار دیگر نامزد نهایی شهرداری ماسال خواهد بود.

او حافظ شیرازی، از بستگان نزدیک محمدیاری، نماینده تالش را به عنوان رقیب پیش روی خود می دید و حالا به نظر می رسید توانسته او را از پیش روی خود بر دارد.