فرماندار ماسال اولویتهای اصلی اعتبارات سال ۴۰۱ را مشخص کرد
فرماندار ماسال اولویتهای اصلی اعتبارات سال ۴۰۱ را مشخص کرد
مهندس گیل چالانی در گفتگو با خبرنگار ما گفت "اولویت محل مصرف اعتبارات سال ۴۰۱ در پروژه های راه داری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن خواهند بود."

به گزارش کادوس گیلان :مهندس گیل چالانی در گفتگو با خبرنگار ما گفت “اولویت محل مصرف اعتبارات سال ۴۰۱ در پروژه های راه داری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن خواهند بود.”

او‌ در عین حال گفته ” این بدان معنا نیست که به سایر بخشها توجه نخواهد شد.”

فرماندار ماسال گفته “اگر چه این شهرستان با ضعف زیرساختها در حوزه های مختلف از جمله برق، مخابرات و … رو‌ به روست،اما مشکلات این سه حوزه بیش از سایر بخشهاست.”

نماینده عالی دولت می گوید “رایزنی های خود، برای جذب اعتبارات فوق العاده برای ترمیم زیرساختها با جدیت دنبال خواهد کرد.”