طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس تصویب شد
طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس تصویب شد

تهیه مسکن برای بسیاری از خانواده های ایرانی به موضوعی دست نیافتنی و حتی محال شده است. 

سرانجام طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس تصویب شد.

به گزارش کادوس، کمیسیون اقتصادی مجلس که این طرح از آن کمیسیون به صحن علنی پیشنهاد شده باید ظرف یک هفته جزئیات آن را به صحن علنی ارائه کند.

این در شرایطی است که تهیه مسکن برای بسیاری از خانواده های ایرانی به موضوعی دست نیافتنی و حتی محال شده است.

حالا مجلس انتظار دارد با این طرح ارائه شده اندکی از این مشکل بکاهد.