صلاحیت یکی از سه ضلع اصلی انتخابات فومن احراز نشده است!
صلاحیت یکی از سه ضلع اصلی انتخابات فومن احراز نشده است!

یکی از اصلی ترین شانس های پیروزی در انتخابات فومن و شفت نتوانسته صلاحیت خود را احراز نماید.

یکی از اصلی ترین شانس های پیروزی در انتخابات فومن و شفت نتوانسته صلاحیت خود را احراز نماید.

این نامزد سرشناس اصولگرا به دلیل نقص مدارک تحصیلی نتوانسته صلاحیت خود را احراز نماید، موضوعی که می تواند انتخابات فومن را به یک دو قطبی بزرگ تبدیل نماید.

با این حال اما این نامزد صبح امروز به دانشگاه محل تحصیل خود رفته و تلاشها برای بازگشتن به جمع نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس فومن و شفت او همچنان ادامه دارد.