شغل جدید محمود شکری چیست؟
شغل جدید محمود شکری چیست؟

محمود شکری نماینده پیشین مجلس تالش، رضوانشهر و ماسال هم اکنون به عنوان مشاور وزیر اقتصاد مشغول بکار است.

اختصاصی کادوس/محمود شکری نماینده پیشین مجلس تالش، رضوانشهر و ماسال هم اکنون به عنوان مشاور وزیر اقتصاد مشغول بکار است.

یکی از نزدیکان نماینده پیشین تالش ضمن تایید این خبر، به کادوس گفت:  آقای شکری از قبول پست اجرایی پیشنهادی امتناع کرده اما با این حال در کسوت یک مشاور در وزارتخانه مشغول شده است.
محمود شکری دانش آموخته رشته مدیریت استراتژیک در دانشگاه تربیت معلم تهران بوده و پیش از این دو دوره متوالی به عنوان نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال مشغول فعالیت داشته است.

از جمله سوابق محمود شکری می توان به موارد زیر اشاره داشت:

–        ممیز مالیاتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی تالش از سال ۱۳۶۴  تا سال ۱۳۶۵

–        سر ممیز مالیاتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی رشت ازسال ۱۳۶۵ تا  اواسط ۱۳۷۱

–        سرممیز در سازمان امور اقتصادی و دارایی انزلی از سال ۱۳۷۱  تا سال ۱۳۷۳

–        رئیس و ممیز کل مالیاتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی صومعه سرا از سال ۱۳۷۳  تا سال ۱۳۷۴

–        مدیرکل سازمان امور اقتصادی و دارایی اردبیل از سال ۱۳۷۴  تا سال ۱۳۸۱

–        رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی اردبیل از سال ۱۳۸۱  تا سال ۱۳۸۲

–        مدیر کل کارپردازی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شهریور ۱۳۸۲  لغایت بهمن ماه ۱۳۸۳

–        سرپرست دفتر ساختمان و تاسیسات وزارت امور اقتصادی و دارایی از دی ماه ۱۳۸۲  لغایت بهمن ماه ۱۳۸۳

–        رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی قزوین از بهمن ماه ۱۳۸۳  لغایت آذر ماه ۱۳۸۴

–        معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آذر ماه ۱۳۸۴  تا اواخر سال ۱۳۸۹

–        مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

–      مشاور وزیر امورذ اقتصادی و دارایی از سال ۹۹ تا کنون