رد پای موجودی عظیم الجثه در ییلاقات ماسال!
رد پای موجودی عظیم الجثه در ییلاقات ماسال!

رد پای موجودی عظیم الجثه در ییلاقات ماسال شگفتی برخی مردم را برانگیخت!

تصویری عجیب از رد پای موجودی غول آسا در ییلاقات ماسال شگفتی مردم را برانگیخت!

این تصویر صبح امروز و در حوالی جنگلهای خریپشت ماسال بدست آمده است، تصویری عجیب و دلهره آور از ردپای موجودی عظیم الجثه که بزرگی اندازه آن در قیاس با ردپای انسان در تصویر مشهود است!

افرادی که این تصویر را به ثبت رسانده اند می گویند: پس از دیدن این صحنه بلافاصله نظرشان به آن جلب شد و ترکیبی از ترس و تعجب بر وجودشان نقش بسته است.

این نخستین باری نیست که صحبت از حضور غولها در ییلاقات ماسال به میان آمده است؛ در داستانهای محلی مردمان قدیمی تر ماسال، همواره صحبت از حضور موجودات عظیم الجثه در ییلاقات صحبت شده است، آنها به قدری به وجود غولها در این مناطق اطمینان داشتند که کمتر کسی می توانست در رابطه با انکار آنها در مقابلشان بحث کند.

اما تصویر مورد نظر از یک جهت متفاوت است، اینکه چنین صحنه ای از سوی افرادی خارج از دایره زمانی گذشته دیده شده است که موضوع را کمی جالب تر می نماید.

با این حال سوالی که پیش می آید این است که:

آیا رد پایی به این بزرگی می تواند سندی بر مدعای داستانهای محلی ماسال باشد؟