دکتر رسول فردمسعود به سمت ریاست بیمارستان ماسال منسوب خواهد شد
دکتر رسول فردمسعود به سمت ریاست بیمارستان ماسال منسوب خواهد شد

ریاست جدید بیمارستان رسالت ماسال طی روزهای آتی معرفی خواهد شد.

رئیس جدید بیمارستان رسالت ماسال طی روزهای آتی معرفی خواهد شد.

بر اساس این خبر یکی از پزشکان برجسته و خوشنام دانشگاه علوم پزشکی مدیریت بیمارستان رسالت ماسال را برعهده خواهد گرفت.
پیشتر دکتر نسبیه یوسفیان به صورت همزمان مدیریت شبکه بهداشت و بیمارستان ماسال را بر عهده داشت.

فرد مسعود سابقه ریاست بیمارستان ماسال ( اولین رییس پس از افتتاح ) ، ریاست بیمارستان صومعه سرا و معاونت اداری مالی دانشگاه بین‌الملل انزلی را نیز در کارنامه دارد.