خشکسالی در مزارع ماسال و شاندرمن داد کشاورزان را درآورد
خشکسالی در مزارع ماسال و شاندرمن داد کشاورزان را درآورد

هزینه های بالای کشاورزی، مشکلات اقتصادی، کرونا، نبود نیروی کار و کمبود مواد کشاورزی کم بود، بی آبی و خشکسالی نیز به مصائب کشاورزان ماسالی افزوده شد.

هزینه های بالای کشاورزی، مشکلات اقتصادی، کرونا، نبود نیروی کار و کمبود مواد کشاورزی کم بود، بی آبی و خشکسالی نیز به مصائب کشاورزان ماسال  افزوده شد.

گزارش ها از ماسال نشان می دهد، زمینهای کشاورزی در روستا و به خصوص روستاهای شاندرمن با مشکلات شدید بی آبی رو به رو شده اند و تا کنون هیچ راه حلی برای برون رفت از این مشکل ایجاد نشده است.

این چندمین سالی است که کشاورزان ماسالی دلهره خشک شدن مزارع خود را تجربه می کنند، مشکلی که سالهاست به حال خود راها شده و هیچ برنامه مدونی برای خروج از این وضعیت وجود ندارد.