تصاویری دیده نشده از مهندس قهرمانی چابک در بیمارستان رسالت ماسال
تصاویری دیده نشده از مهندس قهرمانی چابک در بیمارستان رسالت ماسال

ویدویی از سال ۱۳۸۹ در شهرستان ماسال و در زمان استانداری قهرمانی چابک که برای بازدید از بیمارستان این شهرستان راهی آن شده بود.

استاندار فقید گیلان در زمان مدیریتی دکتر رسول فرد مسعود از قسمتهای مختلف بیمارستان ماسال بازدید به عمل آورد.