تامینی، یاری و جماعتی ثبت نام می کنند! آیا گشایشی در راه است؟
تامینی، یاری و جماعتی ثبت نام می کنند! آیا گشایشی در راه است؟

چهره هایی که پیشتر صلاحیت آنها در انتخابات مجلس مورد تایید قرار نگرفته بوده، اکنون بار دیگر برای انتخابات نامزد می شوند.

حسن تامینی نماینده دوره های هشتم و نهم  رشت، جهت ثبت نام در فرمانداری رشت حاضر شد، اما به دلیل نقص مدارک از ثبت نام نهایی بازماند.

این موضوع در شرایطی رخ میدهد که صلاحیت او در دور گذشته انتخابات از سوی شورای نگهبان احراز نشد و شوک بزرگی به انتخابات آن دوره داد. با این حال ثبت نام مجدد او ممکن است نشانی از خوشبینی او به تایید صلاحیت مجدد در انتخابات باشد.

این اتفاق از آنجایی بیشتر به چشم می آید که رسول جماعتی در فومن ثبت نام کرده و فردا نیز قرار است بهمن محمدیاری در تالش ثبت نام کند.

ثبت نام مجدد این چهره ها به صورت همزمان اتفاقی است که نمی توان به آسانی از کنار آن گذشت، آنطور که پیداست این چهره ها تا حدودی از وضعیت تایید صلاحیت خود آگاهی پیدا کرده و پا به عرصه انتخابات گذاشته اند.