برگزار کنندگان عروسی به شدت مجازات خواهند شد
برگزار کنندگان عروسی به شدت مجازات خواهند شد

دادستان ماسال می گوید به منظور پیشگیری و قطع زنجیره ویروس کرونا هرگونه تجمع و برگزاری مراسم اعم از عروسی و عزا ممنوع بوده و با متخلفان برخورد جدی و قانونی بعمل خواهد آمد.

دادستان ماسال: برگزاری مراسم عروسی و عزا ممنوع می باشد / با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد
 علی شالیکار دادستان ماسال با بیان اینکه برگزاری عروسی و عزا در شهرستان ممنوع است افزود: به منظور پیشگیری و قطع زنجیره ویروس کرونا هرگونه تجمع و برگزاری مراسم اعم از عروسی و عزا ممنوع بوده و با متخلفان برخورد جدی و قانونی بعمل خواهد آمد.
قابل ذکر است که علی رغم قرنطینه و ممنوعیت مجالس، متاسفانه هرروز شاهد پیام های زیادی بر برگزاری عروسی در روستاهای مختلف شاندرمن نظیر اولم، چاله سرا، دلیجان و … هستیم که امیدواریم برای مدتی جلوی این مجالس گرفته شود تا وضعیت شهرستان از لحاظ کرونا سفید شود.