اگر طبری آزاد است همه ما را زندانی کنید!
اگر طبری آزاد است همه ما را زندانی کنید!

امام جمعه قزوین می گوید اگر قرار است طبری آزاد باشد، پس همه ما را زندانی کنید.

امام جمعه قزوین می گوید اگر قرار است طبری آزاد باشد، پس همه ما را زندانی کنید.

عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین: شنیده شد که طبری با آن پرونده استثنایی و سنگین آزاده شده، یعنی به مرخصی نرفته که لیاقت مرخصی هم ندارد. بنابراین به دستگاه قضائی می‌گوییم اگر قرار است طبری آزاد باشد، پس همه ما را زندانی کنید؛ چراکه نمی‌شود طبری آزاد باشد و همه ما خیالمان راحت باشد

  • نویسنده : پریسا رحمتی
  • منبع خبر : انتخاب