اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رودبار مشخص شد
اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رودبار مشخص شد

اسامی تایید شده های انتخابات مجلس در رودبار مشخص شد. ۱. منوچهر جمالی سوسفی ۲. مهرداد گودرزوند چگینی ۳. محمدمیرزایی فتح کوهی ۴.کاظم ارجمندی ۵. امین بابایی ۶.ذکا اسدی ۷. الهیار باباپور ۸. یاسر حسنیی ۹. محرمعلی ضیائی ۱۰. رضا رضایی زاده ۱۱. اسماعیل فدایی ۱۲. یوسف میرزایی ۱۳. صبورا نوروزی

اسامی تایید شده های انتخابات مجلس در رودبار مشخص شد.

1. منوچهر جمالی سوسفی
2. مهرداد گودرزوند چگینی
3. محمدمیرزایی فتح کوهی
4.کاظم ارجمندی
5. امین بابایی
6.ذکا اسدی
7. الهیار باباپور
8. یاسر حسنیی
9. محرمعلی ضیائی
10. رضا رضایی زاده
11. اسماعیل فدایی
12. یوسف میرزایی
13. صبورا نوروزی