ابراز نگرانی فرماندار ماسال از وضعیت مدیریت پسماند شهرستان
ابراز نگرانی فرماندار ماسال از وضعیت مدیریت پسماند شهرستان

فرماندار ماسال می گوید “مشکل مدیریت پسماند ماسال بسیار جدی است و با این حال شهرستان حتی یک محل برای دپوی موقت هم ندارد.”

مشکل مدیریت پسماند ماسال بسیار جدی است و با این حال شهرستان حتی یک محل برای دپوی موقت هم ندارد.
او از منابع طبیعی خواسته در خصوص تعیین وضعیت زمین تعرفه شده به این منظور از خود جدیت نشان دهد.

این اظهارات گیل چالانی در شرایطی مطرح می شود که چندی پیش پروژه احداث دستگاه زباله سوز با درصد آلودگی پایین توسط شهرداری ماسال در دستور کار مدیران شهرستان قرار گرفت اما در نهایت به دلیل اظهارات غیر قطعی عوامل محیط زیست، اجرای آن متوقف شد.