چهارشنبه سوری در ماسال از اهمیت خاصی برای مردم این منطقه برخوردار است.