بایگانی‌های عوارض ماسال - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
نماینده تالش: قراداد دریافت عوارض رامینه در دست بررسی است 29 مهر 1399

نماینده تالش: قراداد دریافت عوارض رامینه در دست بررسی است

واکنشها به محل هزینه درآمد ناشی از دریافت عوارض ییلاقات ماسال افزایش یافت.