بایگانی‌های عظیم نوروزی - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
رئوسای جدید کمیته امداد امام خمینی فومن و ماسال معرفی شدند 11 خرداد 1399

رئوسای جدید کمیته امداد امام خمینی فومن و ماسال معرفی شدند

عظیم نوروزی رئیس کمیته امداد امام خمینی فومن شد و اسماعیل حیدری به عنوان جانشین او در ماسال معرفی شد.