بایگانی‌های تاسکوه - کادوس نیوز | کادوس گیلان|
برنامه در روستا “تاسکوی ماسال” 08 دی 1398

برنامه در روستا “تاسکوی ماسال”

این قسمت از برنامه در روستا به سراغ مردم تاسکو از شهرستان ماسال رفته ایم.