میلاد علیزاده خبرنگار و مدیرمسئول کادوسگیلان

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: میلاد علیزاده

علی مراد علی نیا

مدیر اجرایی: علی مرادنیا

سردبیر اجتماعی: پریسا رحمتی
سردبیر فرهنگ و محیط زیست: سارا استوار
خبرنگار حوزه روستا: بهزاد بهجتی شال

سردبیر ورزشی: پیام شیخ محبوبی

آدرس دفتر: ماسال – خیابان ولی عصر – خدمات کامپیوتری کلیک – طبقه ۲

تلفن تماس: ۰۱۳۴۳۶۶۳۰۵  تلفن همراه: ۰۹۳۸۲۷۵۴۱۶۶