چهارشنبه سوری در آیین ماسال
چهارشنبه سوری در آیین ماسال

چهارشنبه سوری در ماسال از اهمیت خاصی برای مردم این منطقه برخوردار است.