شهرداری و اداره برق ماسال اخطار دریافت کردند
شهرداری و اداره برق ماسال اخطار دریافت کردند

همزمان با وضعیت نامساعد روشنایی معابر شهری و روستایی شهرستان ماسال و در نتیجه وقوع حوادث ناگوار احتمالی برای شهروندان، از سوی مدیران ارشد شهرستان به شهرداری و اداره برق ماسال اخطار داده شده است.

\vهمزمان با وضعیت نامساعد روشنایی معابر شهری و روستایی شهرستان ماسال و در نتیجه وقوع حوادث ناگوار احتمالی برای شهروندان، از سوی مدیران ارشد شهرستان به شهرداری و اداره برق ماسال اخطار داده شده است.

یک منبع آگاه در این رابطه به نشریه ما گفته “میزان تصادفات شهری منجر به خسارت ماسال در سال جاری بسیار افزایش یافته و یکی از دلایل اصلی این موضوع عدم نصب روشنایی های استاندارد در مسیر های مختلف است اگر چه تنها دلیل آن نیست.”

او همچنین گفت: اینکه در این شهرستان تا این اندازه تصادف منجر به خسارت رخ می دهد، نشانگر آن است که آنطور که باید و شاید به قوانین و فرهنگ رهنمایی و رانندگی پرداخت نشده است.

  • نویسنده : پریسا رحمتی
  • منبع خبر : کادوس نیوز