سوغات بهاری رودخانه ماسال برای دریای خزر
سوغات بهاری رودخانه ماسال برای دریای خزر

به گزارش کادوس گیلان، مطابق سالهای گذشته، سوغات بهاری رودخانه ماسال برای دریای خزر در راه خواهد بود و این ماجرا ادامه خواهد داشت.

به گزارش کادوس، مطابق سالهای گذشته، سوغات بهاری رودخانه ماسال برای دریای خزر در راه خواهد بود.

این تصویر به شدت دلهره آور متعلق به کانال آب ماسال است که ده ها هکتار مزارع برنج این اطراف از آن تغذیه می کنند.

تصویری از انباشت انواع زباله در این آب که البته ایستادن در کنار آن برای حتی چند لحظه نیز امکانپذیر نیست، تصویری واضح از وضعیت بی سرو سامان مدیریت پسماند در گیلان و به ویژه در شهرستان ماسال و بصورت خاص در مناطق روستایی آن است.

متولیان امر مدام توپ را در زمین یکدیگر انداخته و از آنها گذشته، گروه های زیست محیطی و ان جی او ها نیز تنها به چند شعار بسنده کرده و عمدتا حواسشان پرت مناطق ییلاقی است و پرداختن به این نواحی چندان در کانون توجهاتشان نیست.

این بی خیالی عمومی در کنار بی برنامگی مشهود مدیریت پسماند آینده تیره و تاریکی را برای شهرستان در گذشته سرسبز ماسال نمایان می کند که متاسفانه باید در انتظار آن نشست.

  • نویسنده : پریسا رحمتی