رئوسای جدید کمیته امداد امام خمینی فومن و ماسال معرفی شدند
رئوسای جدید کمیته امداد امام خمینی فومن و ماسال معرفی شدند

عظیم نوروزی رئیس کمیته امداد امام خمینی فومن شد و اسماعیل حیدری به عنوان جانشین او در ماسال معرفی شد.

طی احکامی عظیم نوروزی به عنوان رئیس کمیته امداد شهرستان فومن و اسماعیل حیدری به عنوان رئیس کمیته امداد شهرستان ماسال منسوب شدند.

این در حالی است که روز گذشته اسماعیل حیدری جانشین عظیم نوروزی در پست ریاست کمیته امداد شهرستان ماسال شد.

حیدری اصالتی شاندرمنی داشته و عظیم نوروزی نیز اهل شهرستان فومن بوده و از این پس ریاست کمیته امداد شهرستان محل تولد خود را بر عهده خواهد داشت.

شنیده می شود تغییر مدیران در شهرستان ماسال و فومن ادامه خواهد داشت و طی هفته های آتی مدیر یکی دیگر از این ادارات تغییر خواهد کرد.