به بهانه تجلیل از مدیران نمونه ماسال!
به بهانه تجلیل از مدیران نمونه ماسال!

همه ساله و همزمان با هفته دولت بصورت نمادین از چند مدیر شهرستانی تجلیل می شود اما تجلیل از مدیران نمونه امسال در شهرستان ماسال با واکنش های متعددی رو به رو شد.

همه ساله و همزمان با هفته دولت بصورت نمادین از چند مدیر شهرستانی تجلیل می شود. این تجلیل اما به ویژه در چند سال گذشته با واکنش متفاوت مردم روبرو شده است

اما علت این واکنشها چیست؟
همه انسانها بر پایه پایش اطلاعات پیرامونشان به قضاوت موضوعی می نشینند؛ حال آنکه شهری را تصور کنیم که بسیاری از شهروندان آن، صبحش را از ضعف برق و یا سوختن و نیمه سوز شدن وسایل برقی شان، ساعاتی را در راهروهای اداره برق به اعتراض بنشینند.
عصرهایش را در نانوایی ها سرگردان نان و دیگر وقتها با قیمت های متفاوت افسارگسیخته اجناس روبرو باشند. همان شهروندان را تصور کنید که از مسیرهای پرچاله و عجیب و غریب و یا خاکی شهرستان عبور کنند و شبانه روز به آن معترضند

مشخصا انتخاب مدیران به ترتیب: اداره برق، صمت ، راه و … بعنوان مدیران نمونه، در چنین شهرستانی که مردمش با تمام پوست و استخوان خود مشکلات این ادارات را لمس می کنند، نمی تواند برای عموم چندان قابل پذیرش باشد

از سوی دیگر؛ ممکن است همین مدیران در انجام امور محوله از سوی فرماندار و سازمان متبوع خود موفق عمل کرده باشند و همین موضوع ملاک انتخاب آنها باشد. به نظر می رسد این فاصله ها از تعریف “خوب بودن مدیران” به دلیل مشکلات ریز و درشت کشور و منطقه ماست که در آن هر مدیری، هر آنچه تلاش کند، در بزرگی مشکلات اطرافش غرق می شود.