برنامه تحولی توسعه شهرستان ماسال منتشر شد
برنامه تحولی توسعه شهرستان ماسال منتشر شد

به گزارش کادوس، محورهای چندگانه و اصلی برنامه تحولی ارسالی فرماندار ماسال برای توسعه این شهرستان به استاندار گیلان، مشخص شد

محورهای اصلی برنامه تحولی ارسالی فرماندار ماسال به استاندار گیلان مشخص شد

به گزارش کادوس، مهندس گیل چالانی برنامه تحولی توسعه شهرستان ماسال را حول چهار محور کلی به استاندار گیلان تقدیم کرده که عبارتند از:

-توسعه یکپارچه زیرساختهای
-ساماندهی و هدفمند کردن بخش گردشگری
-توانمندسازی بخش کشاورزی و دامپروری (از جمله تثبیت سردهنه ها و تامین خوراک دام)
-ساماندهی و مدیریت پسماند

گفتنی است این برنامه ها به همراه دیگر برنامه هایی در رابطه با موارد فرهنگی، ورزشی و … با جزئیات کامل به اسدله عباسی ارسال شده اند.

فرماندار ماسال در این برنامه کوشیده به جایگاه ویژه ماسال و تغییرات جمعیتی آن نسبت به سالهای گذشته اشاره کرده و نظر استان را در رابطه با تخصیص امکانات متناسب با شرایط نوین آن جلب نماید.

گیل چالانی انتهای سال گذشته به عنوان سرپرست فرمانداری ماسال انتخاب شده است.