بحران نان در ماسال جدی است
بحران نان در ماسال جدی است

گرانی ۱۰ برابری یک شبه آرد و افزایش تعداد مهمانان، بسیاری از شهروندان ماسالی را با چالش تهیه نان مواجه کرده است.

گرانی ۱۰ برابری یک شبه آرد و افزایش تعداد مهمانان، بسیاری از شهروندان ماسالی را با چالش تهیه نان مواجه کرده است.

شهرستان ماسال از مناطق کمتر توسعه یافته است که ‘نان’ بخش جدایی ناپذیر سبد غذایی بسیاری از شهروندان آن به شمار می آید.

حالا اما، گرانی آرد از یک سو و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه نان، بسیاری از شهروندان ماسالی را با چالش تهیه نان مواجه ساخته است.

این در شرایطی است که افزایش ۶ تا ۸ برابری قیمت نانهای صنعتی، خرید آن را برای مردم بیش از پیش دشوار کرده است.

برخی از نانواییها می گویند”سهمیه آرد آنها به تناسب نیازشان نیست و مجبورند ساعتهای کمتری را به پخت نان اختصاص دهند.”

از سوی دیگر علاوه بر این موارد، سهمیه اندک آرد اختصاصی به شهرستان به تناسب جمعیت واقعی آن مدتهاست مساله ساز بوده است.

حالا و با تغییر و تحولات رخ داده در سطح کلان کشور، به نظر می رسد مدیران و مردم این شهرستان می بایست آماده رویارویی با فصل جدیدی از این مشکلات باشند.