بادام فروش و موتور فروش مرا در رد صلاحیتم نقش داشتند!
بادام فروش و موتور فروش مرا در رد صلاحیتم نقش داشتند!

نماینده ادوار مجلس فومن و شفت می گوید: در رّد صلاحیتش؛ افرادی بادام فروش ، نباتی فروش ، کاسه فروش، موتورفروش و مرغ فروش نقش داشته اند.

جماعتی نماینده ادوار مجلس فومن و شفت می گوید: در شهرستانهای فومن و شفت هزاران آیت الله جنتی داریم … در رّد صلاحیتم ؛ افرادی بادام فروش ، نباتی فروش ، کاسه فروش، موتورفروش و مرغ فروش نقش داشته اند.

رسول جماعتی گفت: همان طور که مطلع هستید صلاحیت اینجانب بر اساس بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی،
عدم التزام عملی به اسلام رّد گردید. شنیدن خبر عدم التزام عملی به اسلام، برایم بسیار دردناک و غیر قابل هضم است ، از بابت گناهی که نکرده ام.

کسی که عاشق خانواده ائمه اطهار هست و خود بیش از ۷ بار به خانه خدا مشرف گردیده ام و دائما هفته ای ۲۰ الی ۳۰ مراسم عزاداری شرکت می نمایم و به قبر و قیامت اعتقاد دارم.

چگونه ممکن است که در سن ۱۴ سالگی در جبهه های حق علیه باطل حضور داشته باشم و به محرمات دینی اعتقاد داشته باشم، التزام به اسلام نداشته باشم.

علی ایحال با توجه به اینکه یک تنه در پای فینال با رقبا بوده ام ، عده ای از خدا بی خبر و رقبای انتخاباتی ام علیه اینجانب گزارشاتی را برای شورای محترم نگهبان ارسال نموده اند.

مشکل من آیت الله جنتی و اعضای محترم شورای نگهبان نیست ، چرا که آنان دنیای خودشان را به دنیای مادی آقایان نمی فروشند ، ما در شهرستان های فومن و شفت هزاران آیت الله جنتی داریم و مقصر را شورای نگهبان نمی دانم.

با احترام به همه ی معتمدین با غیرت بازار، در رّد صلاحیتم (افرادی) بادام فروش ، نباتی فروش ، کاسه فروش، موتورفروش و مرغ فروش نقش داشته است که با حقوق و قانون آشنایی ندارند و در فرصتهای بعدی به اطلاع عزیزان خواهم رساند که چه کسانی در رّد صلاحیتم نقش فراوانی در شهرستان داشته اند.

خبرنگار : موسوی خسمخی