اسامی نامزدهای تایید شده  انتخابات مجلس در رودسر و املش مشخص شد
 اسامی نامزدهای تایید شده  انتخابات مجلس در رودسر و املش مشخص شد

اسامی تایید شده های انتخابات مجلس در رودسر و املش شدند.

اسامی تایید شده های انتخابات مجلس در رودسر و املش شدند.

1. حبیب پنجی
2. محمد طائب
3. علیرضا جهانی
4. محمد حسین زاده
5. مصطفی حسینیان
6. دکتر علی داوودی
7. یحیی ذکریاپور
8. محمدرضا رجبی
9. صدیقه رمضانی
10. هادی سلمی
11. سید محمد سید محمدی
12. محمد صفری
13. اسدالله عباسی
14. نظر علی علیزاده
15. غلامرضا مرادی
16. سید علی اصغر موسوی
17. محمد تقی نجف زاده
18. صفرا همتی