ادامه محدودیت در مرزها کشور را با کمبود مواد اولیه مواجه خواهد کرد
ادامه محدودیت در مرزها کشور را با کمبود مواد اولیه مواجه خواهد کرد

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران می گوید باید منتظر تبعات اقتصادی ویروس کرونا در آینده نزدیک باشیم.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران می گوید محدودیت مرزها دو سه ماه دیگر ادامه داشته باشد، با کمبود مواد اولیه رو به رو خواهیم شد.

کاشفی افزود: ایران هنوز درگیر غافلگیری و گیجی ناشی از شیوع بیماری کرونا است. چون ورود بیماری بسیار سریع اتفاق افتاد و از سوی دیگر نمی‌دانیم استمرار آن تاکی خواهد بود این امر باعث شده نتوانیم به درستی برای جبران خسارت‌های وارد شده برنامه‌ریزی کنیم.

او ادامه داد: اگر محدودیت ارتباطات با دیگر کشورها و فعالیت های مرزی طی دو، سه ماه آینده نیز ادامه پیدا کند با کمبود مواد اولیه برای بسیاری از واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد که تولیدات این واحدها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی می گوید: کاهش تولید و به دنبال آن افزایش سیل بیکاران کشور از دیگر پیامدهای شیوع بیماری کرونا است.
وقتی که واحدها نتوانند فعالیت مناسبی داشته باشند ابتدایی‌ترین راهکار برای آنها تعدیل نیرو است و با توجه به نرخ بیکاری بالایی که در کشور داریم ورود بیکاران جدید می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر بسیاری از واحدهای تولیدی که تعداد قابل توجهی نیروی کار دارند نگران هستند که نیروی کار آنها درگیر بیماری شوند.

او همچین گفت: به نظر می‌رسد عمق این خسارت‌ها طولانی و سنگین باشد و نمی‌توانیم اجازه دهیم بحران تمام شود و بعد شروع به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای جبران خسارت‌ها بکنیم