کارخانه فومنات
پیشنهاد 10 میلیاردی شرکت آتیه دماند به نماینده فومن و شفت! 01 سپتامبر 2020

پیشنهاد 10 میلیاردی شرکت آتیه دماند به نماینده فومن و شفت!

در پی اظهار نظر جنجالی نماینده فومن و شفت مبنی بر فروش کارخانه 100 میلیاردی به مبلغ 16 تومان مالکان این کارخانه می گویند این موضوع صحت ندارد.