نماینده ماسال
سرپرست بیمارستان رسالت ماسال چه چیزی را تحویل گرفته است!؟ 28 مه 2020
چالشهای دشوار فرد مسعود در ماسال؛

سرپرست بیمارستان رسالت ماسال چه چیزی را تحویل گرفته است!؟

پس از مدتها انتظار تکلیف ریاست بیمارستان رسالت ماسال روشن شد و دکتر فرد مسعود بار دیگر به این مرکز درمانی آمد.