نفت
امکان فروش یک قطره نفت هم وجود ندارد 03 سپتامبر 2020
نوبخت:

امکان فروش یک قطره نفت هم وجود ندارد

معاون رئیس جمهور می گوید شرایط فروش به اندازه ای دشوار است که حتی یک قطره از آن را نیز نمی توان فروخت.