قیمت میوه
نگاهی به قیمت افسارگسیخته میوه در گیلان 03 ژوئن 2020

نگاهی به قیمت افسارگسیخته میوه در گیلان

قیمت میوه در استان گیلان بسیار گرانتر از سایر نقاط کشور بوده و این موضوع مردم را نگران کرده است.