علی مرادنیا
برنامه در روستا “تاسکوی ماسال” 29 دسامبر 2019

برنامه در روستا “تاسکوی ماسال”

این قسمت از برنامه در روستا به سراغ مردم تاسکو از شهرستان ماسال رفته ایم.

گزارشی از وضعیت ساماندهی رودخانه ماسال و گفتگو با کشاورزان این منطقه 29 اکتبر 2019

گزارشی از وضعیت ساماندهی رودخانه ماسال و گفتگو با کشاورزان این منطقه

سیل سالیان اخیر سردهنه های کشاورزی ماسال را تخریب کرده و مشکلات جدی به این بخش وارد ساخته است.