ساماندهی رودخانه های ماسال
گزارشی از وضعیت ساماندهی رودخانه ماسال و گفتگو با کشاورزان این منطقه 29 اکتبر 2019

گزارشی از وضعیت ساماندهی رودخانه ماسال و گفتگو با کشاورزان این منطقه

سیل سالیان اخیر سردهنه های کشاورزی ماسال را تخریب کرده و مشکلات جدی به این بخش وارد ساخته است.