دکتر فرد مسعود
سرپرست بیمارستان رسالت ماسال چه چیزی را تحویل گرفته است!؟ 28 مه 2020
چالشهای دشوار فرد مسعود در ماسال؛

سرپرست بیمارستان رسالت ماسال چه چیزی را تحویل گرفته است!؟

پس از مدتها انتظار تکلیف ریاست بیمارستان رسالت ماسال روشن شد و دکتر فرد مسعود بار دیگر به این مرکز درمانی آمد.

دکتر رسول فردمسعود به سمت ریاست بیمارستان ماسال منسوب خواهد شد 20 مه 2020

دکتر رسول فردمسعود به سمت ریاست بیمارستان ماسال منسوب خواهد شد

ریاست جدید بیمارستان رسالت ماسال طی روزهای آتی معرفی خواهد شد.