حقوق پرستاران
حقوق پرستاران سرانجام افزایش یافت 01 سپتامبر 2020

حقوق پرستاران سرانجام افزایش یافت

پس از مدتها انتظار حقوق پرستاران افزایش یافت.