حامد عبدالهی
حامد عبدالهی قرض دادن پول به شهردار رشت را موضوعی عادی دانست 02 سپتامبر 2020

حامد عبدالهی قرض دادن پول به شهردار رشت را موضوعی عادی دانست

حامد عبدالهی می گوید دادن 900 میلیون از سوی او به شهردار رشت در تضاد با قانون نبوده است.