انتخابات مجل رشت
شنیده ها از انتخابات مجلس رشت 05 ژانویه 2020

شنیده ها از انتخابات مجلس رشت

شنیده های سیاسی بیانگر آن است که لیست انتخابات مجلس رشت دستخوش تحولات عمده ای نسبت به بررسی مرحله نخست شده است.