انتخابات مجلس 98 فومن و شفت
گزینه اصلاح طلبان و اصولگرایان مجلس فومن و شفت چه کسانی خواهند بود!؟ 31 دسامبر 2019

گزینه اصلاح طلبان و اصولگرایان مجلس فومن و شفت چه کسانی خواهند بود!؟

بسیاری بر این باورند که احزاب نقشی در انتخاباتی همچون انتخابات فومن و شفت ایفا نمی کنند، اما همان عده در عین حال بر این بارورند که افرادی خارج از فعالیتهای حزبی در نهایت گرایشهای خود را کتمان نخواهند کرد!