انتخابات مجلس فومن و شفت
اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس فومن و شفت 12 ژانویه 2020

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس فومن و شفت

نام نماینده شفت و فومن در بین اسامی تایید صلاحیت شده ها قرار نگرفته است.

آیا نماینده سابق فومن و شفت در هتل کادوس و نئوپان سهم دارد!؟ 16 دسامبر 2019

آیا نماینده سابق فومن و شفت در هتل کادوس و نئوپان سهم دارد!؟

نماینده سابق فومن و شفت می گوید هیچ گونه سهامی در هتل کادس رشت ندارد، همانطور که در جای دیگری نیز چنین چیزی ندارد.