دوشنبه بازار شفت یکی از مهمترین رویدادهای هفتگی این شهرستان محسوب می شود؛ رویدادی که سالهاست همه هفته برگزار می گردد.

این بازار همه هفته و طی روزهای دوشنبه در شهرستان شفت دایر می شود.